Åshild Berle Fuglestad

Psykologspesialist

Telefon: 55 59 61 80

Epost: ashild@krisepsyk.no

Etter noen år i Barne- og ungdomspsykiatrien og PP Tjenesten, arbeidet hun i 5 år ved Aetat arbeidsrådgivning, med oppfølging av personer som var falt ut av arbeidslivet. 

Siden har hun arbeidet i 3 år som klinisk psykolog ved Spinalenheten, Haukeland Universitetssykehus, der hun arbeidet med pasienter med lammelser etter ryggmargskade. Hun har arbeidet i 7 år ved Voksenteamet, PPT Bergenhus, for en stor del med et samtaletilbud for innvandrere og flyktninger med ulike opplevelser av tap og traumer. Hun har erfaring fra arbeid med sorggrupper for etterlatte studenter og skoleelever som hadde mistet foreldre eller søsken. Høsten 2014 hadde hun et engasjement med Studentenes Psykiske helsetjeneste, og behandlet studenter med vansker med angst, depresjon, sorgreaksjoner, rusproblemer og reaksjoner etter overgrep.

Fra 2015 har hun jobbet som kommunepsykolog ved Introduksjonssenteret for flyktninger, Bergen kommune. Arbeidet består av undervisning og oppfølging av flyktninger individuelt og i gruppe, samt undervisning og veiledning av ansatte.